Introduction to the EU Law (in English)

Zkratka předmětu KPH/ILEU
Název předmětu Introduction to the EU Law (in English)
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KPH/ILEU
Název Introduction to the EU Law (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základy práva Evropské unie s důrazem na právo komunitární. Posluchač se v anglickém jazyce seznámí se základními pojmy a principy organizační struktury Evropských společenství a Evropské unie, právním systémem společenství a aplikací práva.

Požadavky na studenta

Attendance at seminars (max. 3 absences).
An essay on a given topic.
Test.

During the exam students will demonstrate knowledge of basic concepts of international and union law, according to the specified areas and possibly thorough knowledge of the essay's topic.

Obsah

Přednášky:
1 - evropská integrace a vznik Evropských společenství;
2 - organizační struktura Evropských společenství a Evropské unie I.;
3 - organizační struktura Evropských společenství a Evropské unie II.;
4 - právní systém Společenství - prameny a normotvorba;
5 - aplikace práva Společenství;
6 - základy společenství, Jednotný vnitřní trh I.;
7 - základy společenství, Jednotný vnitřní trh II.;
8 - hospodářská soutěž;
9 - hospodářská a měnová unie;
10 - ochrana spotřebitele;
11 - Maastrichtská smlouva;
12 - společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce čl. států v oblasti trestní justice;
13 - další vývoj Evropské unie: Amsterdamská smlouva, smlouva z Nice, Smlouva o Evropské;
Ústavní smlouvě, Lisabonská smlouva;

Cvičení:
1 - zakládací a pozměňující smlouvy ES;
2 - nařízení, směrnice, rozhodnutí;
3 - jednotlivé druhy řízení před evropskými soudními orgány;
4 - volný pohyb zboží;
5- volný pohyb osob a služeb;
6 - kartelové dohody, zneužití dominantního postavení;
7 - presentace seminárních prací;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům práva Evropské unie - proč a jak EU vznikla, jakým způsobem tvoří a aplikuje právo, jaká je úloha členských států. Posluchači rozumí základům jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, hospodářské soutěže, ochrany evropského spotřebitele a principům rozšiřování EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
Literatura
 • Tichý, L., Král, R., Zemánek, J., Svoboda, P.:. Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství. Linde, Praha 1997.
 • Janouškovcová, H.:. English for the European Union. Skripta, ČZU PEF Praha, ve vydavatelství CREDIT Praha, 2000.
 • Hrubý, R.:. Interní učební texty v češtině: Úvod k právu Evropského společenství pro studenty ZF JU v Českých Budějovicích a jejich anglický ekvivalent: An Introduction To European Community Law for students of the Agricultural Faculty of the South Bohemian University in České Budějovice (1998).
 • Chromá, M., Coats, T.:. Introduction to Legal English (Úvod do právnické angličtiny), díl I, II, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2000.
 • Portál www.curia.eu.
 • Portál www.eurlex.eu.
 • Portál www.euroskop.cz.
 • Smlouvy zakládající Evropské společenství a smlouvy je měnící a doplňující.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF