Základy jakosti

Zkratka předmětu KOD/ZJ
Název předmětu Základy jakosti
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KOD/ZJ
Název Základy jakosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti kvality.
Základní témata: Kvalita. Historické aspekty kvality. Význam kvality v tržním prostředí. Národní politika kvality. Legislativní a normativní aspekty kvality. Posuzování shody a certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra. Úvod do managementu kvality (ČSN EN ISO 9001, TQM, podnikové koncepce řízení kvality, GMP). Environmentální aspekty kvality (TUR, ekoznačení, EMS: ČSN EN ISO 14001 a EMAS III.). Sociální aspekty kvality (Fair Trade, Práce postižených). Bezpečnost produkce.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním, účast na exkurzích a přednáškách odborníků z praxe.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Kvalita
2. Národní politika kvality. Národní cena kvality
3. Legislativní a normativní aspekty kvality
4. Posuzování shody. Certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra
5. QMS - úvod
6. ISO řady 9000
7. TQM
8. Specifické normy související s QMS. Integrované systémy řízení
9. Značky kvality
10. Ekoznačení produktů
11. Bioprodukce
12. Fair Trade
13. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity
14. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity

Cvičení:
Rozvedení problematiky z přednášených témat. Samostatná vystoupení studentů, prezentace seminárních prací v PP na vyhlášená témata s diskusí.

Odborné exkurze: Vybrané výrobní organizace a zkušební ústavy v rozsahu 6 výukových hodin.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti kvality v souvislosti zejména s problematikou národní politiky kvality, technické normalizace, posuzování shody a systémů řízení kvality.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • Doležalová, H. Základy jakosti. České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-7394-339-4.
  • ČSN EN ISO 14001:2005. Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
  • ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu jakosti - základy, zásady a slovník.
  • ČSN EN ISO 9001:2009. Systém managementu jakosti - požadavky.
  • Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002.
  • Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (ve znění pozdějších novelizací).
  • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF