Základy jakosti

Zkratka předmětu KOD/KZJ
Název předmětu Základy jakosti
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KOD/KZJ
Název Základy jakosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/ZJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti kvality.
Základní témata: Kvalita. Historické aspekty kvality. Význam kvality v tržním prostředí. Národní politika kvality. Legislativní a normativní aspekty kvality. Posuzování shody a certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra. Úvod do managementu kvality (ČSN EN ISO 9001, TQM, podnikové koncepce řízení kvality, GMP). Environmentální aspekty kvality (TUR, ekoznačení, EMS: ČSN EN ISO 14001 a EMAS III.). Sociální aspekty kvality (Fair Trade, Práce postižených). Bezpečnost produkce.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Konzultace:
1. soustředění:
Kvalita, Národní politika kvality. Národní cena kvality ČR. Legislativní aspekty kvality. Regulovaná sféra.
2. soustředění:
Technická normalizace, posuzování shody, certifikace, akreditace, autorizace. Úvod do managementu kvality.
3. soustředění:
Integrované systémy řízení. Environmentální a sociální aspekty kvality (ekoznačení, ekologické zemědělství, fairtrade).
4. soustředění:
Prezentace seminárních prací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti kvality v souvislosti zejména s problematikou národní politiky kvality, technické normalizace, posuzování shody a systémů řízení kvality.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • Doležalová, H. Základy jakosti. České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-7394-339-4.
  • ČSN EN ISO 14001:2005. Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
  • ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu jakosti - základy, zásady a slovník.
  • ČSN EN ISO 9001:2009. Systém managementu jakosti - požadavky.
  • Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002.
  • Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (ve znění pozdějších novelizací).
  • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF