Marketing v cestovním ruchu

Zkratka předmětu KOD/KMACR
Název předmětu Marketing v cestovním ruchu
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KMACR
Název Marketing v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/MACR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení trhu cestovního ruchu, specifik marketingu cestovního ruchu. Pochopit proces marketingového plánování v cestovním ruchu, provádění marketingového výzkumu. Používat nástroje marketingového mixu cestovního ruchu (8P). Rozpoznat specifika marketingových aplikací (marketing návštěvnických atraktivit, ubytovacích a stravovacích zařízení, leteckých služeb, cestovních kanceláří a destinací cestovního ruchu).

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Projekt, aktivita

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Projekt, aktivita

Obsah

Prezenční studium:
1. Trh cestovního ruchu
2. Specifika marketingu cestovního ruchu
3. Marketingový mix I. - product, package, price
4. Marketingový mix II. - promotion, place, people, programming, partnership, process
5. Marketingové plánování - proces marketingového plánování, marketingové analýzy
6. Segmentace trhu
7. Pozicionovaní
8. Marketingový výzkum
9. Poptávka v cestovním ruchu
10. Segmentace poptávky
11. Aplikace marketingového výzkumu s cílem vyhodnocení poptávky

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Trh cestovního ruchu
2. Specifika marketingu cestovního ruchu
3. Marketingový mix I. - product, package, price
4. Marketingový mix II. - promotion, place, people, programming, partnership, process
5. Marketingové plánování - proces marketingového plánování, marketingové analýzy
6. Segmentace trhu
7. Pozicionovaní
8. Marketingový výzkum
9. Poptávka v cestovním ruchu
10. Segmentace poptávky
11. Aplikace marketingového výzkumu s cílem vyhodnocení poptávky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
 • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
 • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2003.
 • Morrison, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010.
 • http://moodle.ef.jcu.cz/course/category.php?id=3
 • Foret, M., Foretová, V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • Kesner, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • Kiráľová, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, 2003.
 • Morgan, M. Marketing for leisure and tourism. London: Prentice Hall., 1996.
 • Holloway, J.Ch., Robinson, Ch. Marketing for tourism. Third Edition. Harlow: Longman, 1998.
 • Kotler, P. Marketing management. 10.rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • Payne, A. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 1996.
 • Beránek, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: magConsulting, 2004.
 • Horáková, H. Strategický marketing. Praha, 2003. ISBN ISBN 80-247-0447-.
 • Knight, P. Vysoce efektivní marketingový plán. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. Marketing for Hospitality and tourism. 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF