Destinační management a marketing

Zkratka předmětu KOD/KDMMA
Název předmětu Destinační management a marketing
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KDMMA
Název Destinační management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/KDMM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu a jeho specifik, aplikace zásad marketingu v destinaci a příprava studentů na případné uplatnění v místních, regionálních, národních popř. mezinárodních organizacích a institucích, které se podílejí na rozvoji turismu v destinaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání týmového semestrálního projektu dle zadání specifikovaném v moodle.
2) Zpracování individuálních úkolů (max. 2 za semestr) specifikovaných v moodle

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky destinačního managementu a marketingu
2. Destinace turismu a způsoby jejího vymezení
3. Politika rozvoje turismu v destinaci a destinační strategie
4. Institucionální zabezpečení managementu destinace
5. Systémové pojetí managementu destinace
6. Konkurenceschopnost, udržitelnost a odpovědnost v destinaci turismu
7. Strategický marketing destinace turismu
8. Taktický marketing destinace turismu
9. Systém financování rozvoje turismu v destinaci
10. Systém řízení kvality destinace turismu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti


Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
  • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
  • null
  • Palatková, M. (2011). Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing.
  • Rašovská, I., Ryglová, K. (2017). Management kvality služeb v cestovním ruchu: Jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing.
  • Burns. (2008). Tourism development: growth, myths and inequalities. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI.
  • Laws, E. (2011). Tourist destination governance: practice, theory and issues. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF