Interregional Co-operation II

Zkratka předmětu KOD/IRCO2
Název předmětu Interregional Co-operation II
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KOD/IRCO2
Název Interregional Co-operation II
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty hodnotit, připravovat a vést regionální, přeshraniční, meziregionální a mezinárodní projekty. Díky zaměření na různé regionální úrovně v rámci Evropské unie budou studenti schopni připravit projektovou dokumentaci a také nalézt odpovídající programy k financování. Studenti získají jak teoretický základ pro oblast projektového řízení, tak i praktické dovednosti s tvorbou a realizací projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu a zkoušce:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (komparace regionů, projektová dokumentace k čerpání dotace apod.)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení agroturistických služeb.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata ke studiu:
- Hodnocení existujících projektů regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce
- Příprava projektů a předkládání žádostí
- Realizace projektů - Případové studie, příklady dobré praxe
- Výběr aktivit s pozitivním přínosem pro hospodářský rozvoj regionu, blahobyt a zlepšení sociální situace obyvatel, a to na všech úrovních NUTS.
- Příprava přeshraničních, interregionálních a mezinárodních projektů praktické zacházení s elektronickými nástroji projektové přípravy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

všeobecné znalosti, Interregional co-operation I

Získané způsobilosti

Díky zaměření na různé regionální úrovně v rámci Evropské unie budou studenti schopni připravit projektovou dokumentaci a také nalézt odpovídající programy k financování. Studenti získají jak teoretický základ pro oblast projektového řízení, tak i praktické dovednosti s tvorbou a realizací projektů.

Garanti a vyučující
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • STIMSON, R, Roger STOUGH a Peter NIJKAMP. Endogenous regional development: perspectives, measurement and empirical investigation. Cheltenham: Elgar, 2011. ISBN 978-1-84980-456-1.
  • FORET, Miroslav. Management in the regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-807-3.
  • FORET, Miroslav a Silvia MEGYESIOVÁ. Marketing research in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-774-8.
  • BLAKELY, Edward James a Nancey Green LEIGH. Planning local economic development: theory and practice. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 978-1-4129-6093-9.
  • STIMSON, R, Roger STOUGH a Brian H ROBERTS. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-34826-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF