Mzdové soustavy

Zkratka předmětu KEN/QMZDS
Název předmětu Mzdové soustavy
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KEN/QMZDS
Název Mzdové soustavy
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MZDS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Motivování účasti a výkonu. Stimulační systémy. Podnikové klima. Kvalitativní a kvantitativní analýza práce. Volby metody hodnocení, kritéria hodnocení, výpočet hodnoty práce. Systémy hodnocení práce. Hodnocení pracovníků. Normování práce. Mzdové formy. Systémy odměňování s diferencovanými sazbami za výkon a za očekávané výsledky práce. Jednorázová mzdová zvýhodnění. Odměňování v podnikatelské sféře. Odměňování v nepodnikatelské sféře.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Vypracování zápočtového úkolu.

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní.
Obsahem písemné části zkoušky otázky z problematiky (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min).
Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Mzdové systémy pro kombinované studium je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Obsah předmětu:
1 - Úvod. Motivace. Stimulační systémy;
2 - Podnikové klima. Spokojenost zaměstnanců. Kvalitativní a kvantitativní analýza práce;
3 - Volby metody hodnocení, kritéria hodnocení, výpočet hodnoty práce;
4 - Systémy hodnocení práce;
5 - Hodnocení pracovníků;
6 - Normování práce;
7 - Mzdové formy;
8 - Systémy odměňování s diferencovanými sazbami za výkon a za očekávané výsledky práce;
9 - Jednorázová mzdová zvýhodnění;
10 - Nemzdové odměňování, systém Cafeteria;
11 - Odměňování v podnikatelské sféře;
12 - Odměňování v nepodnikatelské sféře;

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=435

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět mzdové soustavy nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti odměňování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HORVÁTOVÁ, P. Systémy odměňování v organizacích. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007.
  • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 978-07494-6164-5.
  • VOLEK, T., LEITMANOVÁ, I. Mzdové soustavy. ZF JU České Budějovice, 2003.
  • TOMŠÍ, I. Mzdy a mzdové systémy. Praha : ASPI, 2008.
  • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012.
  • BERGER, Lance a kol. TheCompensation Handbook: A State-of-the-art Guide to CompensationSrategy and Design. McGraw-Hill, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF