Mzdové soustavy

Zkratka předmětu KEN/QMZDS
Název předmětu Mzdové soustavy
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KEN/QMZDS
Název Mzdové soustavy
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MZDS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this subject is to provide theoretic basis about creation wage system in contrete firm. Next part deal with remuneration in business sector and in public sector.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Vypracování zápočtového úkolu.

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní.
Obsahem písemné části zkoušky otázky z problematiky (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min).
Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Mzdové systémy pro kombinované studium je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Obsah předmětu:
1 - Úvod. Motivace. Stimulační systémy;
2 - Podnikové klima. Spokojenost zaměstnanců. Kvalitativní a kvantitativní analýza práce;
3 - Volby metody hodnocení, kritéria hodnocení, výpočet hodnoty práce;
4 - Systémy hodnocení práce;
5 - Hodnocení pracovníků;
6 - Normování práce;
7 - Mzdové formy;
8 - Systémy odměňování s diferencovanými sazbami za výkon a za očekávané výsledky práce;
9 - Jednorázová mzdová zvýhodnění;
10 - Nemzdové odměňování, systém Cafeteria;
11 - Odměňování v podnikatelské sféře;
12 - Odměňování v nepodnikatelské sféře;

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=435

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět mzdové soustavy nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti odměňování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HORVÁTOVÁ, P. Systémy odměňování v organizacích. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007.
  • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 978-07494-6164-5.
  • VOLEK, T., LEITMANOVÁ, I. Mzdové soustavy. ZF JU České Budějovice, 2003.
  • TOMŠÍ, I. Mzdy a mzdové systémy. Praha : ASPI, 2008.
  • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012.
  • BERGER, Lance a kol. TheCompensation Handbook: A State-of-the-art Guide to CompensationSrategy and Design. McGraw-Hill, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF