Mikroekonomie I

Zkratka předmětu KEN/KMIE1
Název předmětu Mikroekonomie I
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KEN/KMIE1
Název Mikroekonomie I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MIE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny.Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Vypracování zápočtového úkolu.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky, graf a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Mikroekonomie 1 kombinované studium je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Obsah předmětu:
1 - Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna.;
2 - Nabídka a poptávka.;
3 - Konkurence.;
4 - Dokonalá konkurence.; Optimum výroby, bod zvratu.;
5 - Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku.;
6 - Náklady firmy. Příjmy firmy.;
7 - Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence.;
8 - Alternativní cíle firmy.;
9 - Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky.
10 - Tržní rovnováha.
11 - Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy.
12 - Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=498

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním mikroekonomickým vztahům a jevům. Rozumí ekonomickým principům osvětlující spotřebitelovo chování, činnosti firmy a teoretickým základům, které použijí v dalších kurzech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • Holman, R. Ekonomie. C. H. Beck, 2011.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin, WELLS. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN ISBN 978-1-4292-8.
  • HLADKÝ, J. - LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
  • MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6.
  • MANKIW, N. Principles of economics. Seventh edition. Stamford: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-285-16587-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF