SZZ Regionální management

Zkratka předmětu KRM/SZREM
Název předmětu SZZ Regionální management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/SZREM
Název Regionální management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/SZREM
Vyloučené předměty
Podmiňující KRM/KREM2, KRM/REM2, KŘE/REM2, KSR/KREM2, KSR/REM2, KRM/KREPR, KRM/REPR, KŘE/REPR, KSR/KREPR, KSR/REPR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se orientují v předmětech týkajících se regionálního projektování jako nástroje pro získávání finančních prostředků z fondů EU a regionálního managementu jako nástroje, který slouží ke zvyšování hospodářského a sociálního rozvoje regionů a snižování meziregionálních disparit.

Požadavky na studenta

Při zkoušce studenti prokáží znalost související s problematikou regionálního managementu a regionálního projektování.

Obsah

Obsahem předmětu je vlastní státní závěrečná zkouška z předmětů týkajících se regionálního managementu a regionálního projektování.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování těchto předmětů:

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
 • VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1194-A.
 • Národní rozvojový plán 2007-2013.
 • Národní strategický referenční rámec ČR.
 • Operační programy, programové manuály, příručky pro žadatele.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj:. Přehled programů rozvoje v působnosti MMR. Praha: 2005. Praha, 2005.
 • MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, Brno, 2009. ISBN 978-80-87029-56-5.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • SVATOŠOVÁ, L., BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky. České Budějovice: ZF JU, 2005. ISBN 80-7040-749-2.
 • König, P. Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-011-9.
 • HRABÁNKOVÁ, M., BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika EU. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-111-6.
 • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H., ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a. s., Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2649-3.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF