Politologie venkova

Zkratka předmětu KRM/PVEN
Název předmětu Politologie venkova
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/PVEN
Název Politologie venkova
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/PVEN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními politologickými pojmy a teoretickými přístupy k rozvoji zemědělství a venkova. Druhým cílem je zasadit tyto specifické otázky do kontextu politické transformace a evropské integrace. Zvláštní pozornost bude věnována lokálnímu politickému životu ve venkovských obcích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce a její prezentace na cvičeních. Témata seminárních prací jsou k dispozici na moodle.jcu.cz
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkoušení.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Půda a politická moc;
2. Rolnictvo, národ, geopolitika;
3. Venkov v ideologické perspektivě;
4. Agrární otázka v průmyslové společnosti;
5. Venkov a politické stranictví;
6. Český agrarismus;
7. Družstevní idea jako politický program;
8. Agrární aspekty transformace politických systémů;
9. Zemědělství a venkov v českých politických programech 90. let;
10. Agrární aspekty evropského integračního procesu;
11. Environmentalismus;
12. Politický proces ve venkovských obcích;
13. Rozvoj venkova a výzvy globalizace;

Cvičení:
1. Reprezentace zemědělských a venkovských zájmů;
2. Zemědělství a venkov v českých politických programech I.;
3. Zemědělství a venkov v českých politických programech II.;
4. Participace občanů na místním veřejném životě;
5. Lokální volební systém;
6. Krajský volební systém;
7. Srovnání volební účasti;
8. Politické strany ve venkovských oblastech;
9. Neparlamentní politické subjecty;
10. Nezávislí ve venkovských oblastech;
11. Problémy družstevního hnutí;
12. České zemědělství v EU;
13. ICT a rozvoj venkova;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům politického systému, reprezentaci zájmů, zprostředkování mezi občany a politickou mocí, participaci občanů, legitimitě moci, volebnímu systému, regionální a lokální politice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
  • Přednášející: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
  • Cvičící: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc., Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Mgr. Štěpán Strnad
Literatura
  • ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3061-5.
  • ČMEJREK, J. Obce a regiony jako politický prostor. Alfa Nakladatelství, Praha, 2008. ISBN 978-80-87197-00-4.
  • ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., LUHANOVÁ, M. Politika v regionálním rozvoji - úvod do studia. ČZU, Praha, 2006. ISBN 80-213-1157-6.
  • ČMEJREK, J. Zemědělství a venkov v politickém procesu. ČZU, Praha, 2004. ISBN 80-213-0768-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF