Rozvoj venkova a multi-level governance

Zkratka předmětu KRM/KRVMG
Název předmětu Rozvoj venkova a multi-level governance
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KRVMG
Název Rozvoj venkova a multi-level governance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KRVMG
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními koncepty víceúrovňové správy a rozhodování z pohledu institucionální ekonomie a správních věd. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v případových studiích. Témata přednášek budou zaměřena na vybrané aktuální problémy:

-správa a rozhodování o kolektivních statcích v životním prostředí,
-participace veřejnosti v rozhodování a veřejné správě,
-rozhodování o finančních zdrojích v regionu,
-dělba rozhodovacích pravomocí mezi jednotlivými rovněmi veřejné správy,
-změny vládnutí a rozhodování ve venkovském prostoru.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma nebo zadaných úkolů v e-learningovém systému Moodle.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná a ústní.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky: Předmět je zaměřen na problmatiku rozhodování (governance) v kontextu rozvoje obcí a regionů, se specifickým zaměřením na oblasti venkova. Uplatňuje se princip multi-level governance, specifická pozornost je věnována rozvojovým programům a finančním nástrojům. Budou řešena i témata související s problematikou financování obcí, rozpočtovým určením daní, majetku státu, krajů a obcí a dále programováním sociálně ekonomického rozvoje územní samosprávy.

Obsahovou náplň předmětu tvoří:
1. Aktuální témata multi-level governance - úvod do problematiky (nové trendy from government to governance, aktuální vývoj v EU, systém správy v dimenzi prostoru)
2. Teoretické přístupy (klasifikace pojmů, typologie přístupů, participace, smart administration)
3. Možnosti uplatnění multi-level governance v systému veřejných rozpočtů (finanční zdroje státu, majetek státu, krajů a obcí, finanční zdroje krajů)
4. Možnosti uplatnění multi-level governance při financování obcí v ČR (specifika financování venkovských obcí, empirické analýzy fiskální pozice obcí, programování sociálně ekonomického rozvoje územní samosprávy)
5. Možnosti uplatnění multi-level governance při strategickém a komunitním plánování (strategické plánování na regionální a místní úrovni, vliv politických stran, výhody a rizika užití metody komunitního plánování pro rozvoj obce)
6. Rozvojová a regionální politika - výzva pro multi-level governance
Přeshraniční spolupráce - nový model regionální governance

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
  • JÍLKOVÁ, J., SLAVÍKOVÁ, L. Ekonomie životního prostředí na rozcestí. Politická ekonomie. POLITICKÉ EKONOMIE, 2009.
  • KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Alfa Publishing, 2010. ISBN 978-80-87197-28-8.
  • OSTROM, E. Governing the Commons - The Evolution of Institutions for Collective Action. The Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-40599-7.
  • KOTÍKOVÁ, E. Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii. Politická ekonomie. POLITICKÁ EKONOMIE, 2006.
  • OSTROM, E. Revisiting the Commons. Local Lessons, Global Challenges. Global Challenges. Science, 1999.
  • YOUNG, O. R. The Institutional Dimensions of Environmental Change - Fit, Interplay and Scale. The MIT Press. Cambridge, 2002. ISBN : 0-262-74024-9.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), e-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF