Regionální ekonomika

Zkratka předmětu KRM/KREVS
Název předmětu Regionální ekonomika
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREVS
Název Regionální ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KREVS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Regionální ekonomika pro veřejnou správu se zabývá problematikou sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Vychází jednak z prostorové aplikace obecné ekonomické teorie a jednak z poznatků speciální vědní discipliny, regionální ekonomie. Nosnou součástí předmětu je analýza procesů, které vedou k určitému prostorovému uspořádání společnosti, dále analýza ekonomické základny regionů a měst a možnosti jejího ovlivňování orgány nesoucími zodpovědnost za rozvoj regionů a měst.

Předmět je určen studentům oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu jako profilující povinný kurz. Je předpokladem pro přihlášení se na bakalářskou (státní) zkoušku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je vypracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10 stran na vybrané téma z oblasti regionální ekonomiky a politiky a účast na seminářích v rozsahu 60 %. Seznam možných témat bude na začátku semestru k dispozici na moodle.jcu.cz.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška má písemný charakter a ověřuje znalosti studentů získané na přednáškách a cvičení z oblasti regionální ekonomiky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tematické celky:
1.Úvod do regionální ekonomiky
úvod do problematiky studia regionální ekonomiky
vymezení základních pojmů region, regionalismus, regionalistika
2.Regionální ekonomické teorie
keynesiánský a neoklasický přístup
další ekonomické teorie
3.Regionální ekonomická struktura
hodnocení ekonomické výkonnosti územních celků
poptávka a nabídka v prostorovém vyjádření
regionální produkce, regionální růst a jeho analýzy
ekonomická hlediska lokalizace
teorie lokalizace, teorie prostorového uspořádání, teorie pólů, difúzní efekty
4.Migrace
migrace jako ekonomický faktor, klasický přístup hodnocení migrace
hodnocení migrace prostřednictvím lidského kapitálu, faktory ovlivňující migraci, migrační multiplikátor
5. Regionální politika
vznik a vývoj regionální politiky
tradiční a moderní pojetí regionální politiky
makroekonomické, administrativní a mikroekonomické nástroje regionální politiky
6.Problematika efektivnosti na úrovni obcí (měst)
aglomerační úspory a aglomerační ztráty
optimální velikost měst
majetek obcí a krajů jeho funkce v jejich sociálně ekonomickém rozvoji, vývoj v ČR, poskytování veřejných statků, majetek jako ekonomický nástroj
7.Územní finance
územní finance jako součást veřejných financí
ůzemní rozpočty
8.Územní plánování v ČR
územní plán obce
trh půdy a nemovitostí
teorie renty
trh půdy v prostoru

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti

Získané způsobilosti

Studenti pochopí v teoretické rovině způsob fungování veřejné správy se základními aspekty, které se týkají regionální ekonomiky a její provázanosti s veřejnou správou. Poznají možnosti praktické aplikace principů regionální ekonomiky v prostředí veřejné správy ČR a její specifika v komparaci s podmínkami zemí EU. Budou schopni identifikovat majetek samosprávy a jeho úlohu v rozvoji regionů a mikroregionů, analyzovat fiskální politiku včetně její vazby na regionální ekonomiku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
  • MATOUŠKOVÁ, Z.; MACHÁČEK, J.; POSTRÁNECKÝ, J.; TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha : VŠE, 2010. ISBN 80-245-0052-3.
  • ČADIL, J. Regionální ekonomie (teorie a aplikace). Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
  • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
  • Zákon 128/2000 Sb. O obcích. Zákon o obcích.
  • Zákon 129/2000 Sb. O krajích. Zákon o krajích.
  • CZESANÝ, S., JOHNSON, Z. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. Praha: VŠE v Praze, Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1863-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF