Regionální projektování

Zkratka předmětu KRM/KREPR
Název předmětu Regionální projektování
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREPR
Název Regionální projektování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/REPR
Vyloučené předměty
Podmiňující KRM/KREM, KRM/REM, KSR/KREM, KSR/REM
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si zásady regionálního projektování s využitím metodických přístupů a principů EU a připravit návrhy projektů odpovídajících schválené programové dokumentaci. Zásady regionálního projektování dle metodických přístupů a principů EU. Příprava a zpracování programových dokumentů (Národní rozvojový plán, Rámec podpory společenství, regionální a sektorové operační programy). Vazby mezi projekty a programovými dokumenty. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a tzv. iniciativ EU. Zpracování analytických podkladů. Formulace cílů, priorit a opatření projektů. Financování projektů. Zpracování finančních plánů. Metody monitorování projektů a jejich celkové hodnocení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Přednášky, samostatné studium literatury, konzultace a vypracovaní projektové práce (zahrnuje sběr datových informací, zpracování - analýza a syntéza problému, závěrečné zhodnocení, grafická a formální úprava).

Požadavky ke zkoušce:
Závěrečný písemný test, obhajoba a prezentace projektu.

Obsah

Přednášky:
1. Základy projektového managementu;
2. Životní cyklus projektu;
3. Tvorba projektu;
4. Rozpočet projektu;
5. Regionální politika a její vliv na přípravu a řízení projektů;
6. Legislativní východiska regionálního programování;
7. Zdroje pro financování projektů;
8. Systém programových dokumentů regionální politiky;
9. Principy programování a projektování;
10. Proces tvorby programových dokumentů;
11. Institucionální podpora regionální politiky;
12. Metodický postup při tvorbě a finančním řízení projektů;
13. Monitorování a hodnocení projektů;
14. Řízení projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Regionální projektování je podmíněn předmětem Regionální management I.

Získané způsobilosti

Student bude schopen vypracovat projekt, včetně jeho finančního vyhodnocení, naučí se jednat s příslušnými institucemi a bude schopen svůj projekt samostatně obhájit.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Přednášející: Ing. Radka Prokešová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Cvičící: Ing. Radka Prokešová, Ph.D.
Literatura
 • VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1194-A.
 • Národní rozvojový plán 2007-2013.
 • Národní strategický referenční rámec ČR.
 • Operační programy, programové manuály, příručky pro žadatele.
 • Štefánek, R. Projektové řízení pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 304s., 2011. ISBN 978-80-251-2835-0.
 • MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, Brno, 2009. ISBN 978-80-87029-56-5.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • König, P. Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-011-9.
 • HRABÁNKOVÁ, M., BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika EU. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-111-6.
 • TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H., ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a. s., Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2649-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF