Regionální management II

Zkratka předmětu KRM/KREM2
Název předmětu Regionální management II
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREM2
Název Regionální management II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KREM2
Vyloučené předměty
Podmiňující KRM/KREM1, KRM/KRM1, KRM/REM1, KRM/RM1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlit pojmy související s regionálním managementem a analyzovat vztahy a nástroje řízení pro snižování meziregionálních rozdílů v ČR a v EU. Aplikace základů řízení a teorií řízení na regionální management. Nástroje řízení ke snižování meziregionálních rozdílů. Systémy hodnocení sociálně-ekonomických, přírodních, demografických a ostatních podmínek regionů. Metody řízení ovlivňující využívání zdrojového potenciálu regionů a budoucí využívání strukturálních fondů EU. Zásady regionální politiky v ČR. Legislativa vztahující se k regionálnímu managementu. Nástroje regionálního managementu pro snižování meziregionálních rozdílů v EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní prezentace seminárních prací.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce student prokáže znalost principů REM a schopnost vytvořit návrh projektu. Písemná zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Přednáška úvod

2. Regionální management a územní rozvoj
a. Vymezení pojmů regionální management, regionální rozvoj, územní rozvoj, územní plánování, prostorové plánování
b. Různá pojetí regionálního managementu, regionální rozvoj (využití socioekonomických nástrojů) a rozmístění socioekonomických zdrojů
c. Strategický management a jeho regionální dimenze

3. Metodologie regionálního rozvoje
a. Přístupy k řešení regionálního rozvoje
b. Strategické plánování a regionální rozvoj
c. Regionální strategie, aktéři regionálního rozvoje

4. Hlavní aspekty vzniku evropského integračního procesu v kontextu vývoje regionální politiky, regionálních disparit a geopolitického vývoje (včetně navazujících aspektů prvního kola rozšíření EHS v 70. letech 20. století). Evropská regionální politika v 80. letech 20. století v kontextu rozšiřování EHS a vzniku strukturální politiky. Jednotlivé reformy během 90. let a počátku milénia.

5. Programování v kontextu soustavy strategických dokumentů ČR a EU
a. Strategie regionálního rozvoje České republiky
b. Rámec strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje v ČR
c. Ostatní dokumentace (Toledská deklarace, Zásady urbánní politiky, Územní agenda EU 2020 apod.)

6. Programy rozvoje obcí měst a regionů
a. Program rozvoje regionů
b. Účel programu a možnosti jeho využití
c. Obsah programu
d. Programy rozvoje mikroregionů, měst a obcí

7. Prostorové plánování
a. Úvod do prostorového plánování
b. Prostorová struktura sociálně ekonomického systému
c. Prvky prostorové struktury, výroba, technická a sociální infrastruktura, obyvatelstvo, přírodní zdroje, jednotky
d. Prostorové struktury - oblasti, regiony.

8. Územní vztahy měst a venkova a specifika managementu jejich rozvoje
a. Urbanizační; hodnocení urbanizačních procesů, osídlení (sídlo, město, vesnice, venkovská sídla), koncepce osídlení
b. Vztahy měst a venkova, kontext vlivu vnějších procesů souvisejících s urbanizačními procesy (včetně suburbanizace)
c. Vztah a synergie Politiky soudržnosti EU a Politiky rozvoje venkova EU
d. Venkovský prostor a jeho specifika v případě ČR,

9. Formy spolupráce obcí (2 přednášky)
a. Meziobecní spolupráce na regionální úrovni (např. dobrovolný svazek obcí)
b. Spolupráce obcí se subjekty v území (např. Místní akční skupiny, Místní Agenda 21, Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
c. Národní struktury spolupráce obcí (např. Svaz měst a obcí České republiky, Národní síť zdravých měst ČR)
d. Spolupráce s obcemi jiných států (např. přeshraniční spolupráce, euroregiony, partnerská města a obce)

11. Vybrané oblasti zájmu regionální politiky
a. Brownfields
b. Klastrové iniciativy a klastry

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost předmětu REM.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými a praktickými přístupy k řízení hospodářského a sociálního rozvoje regionů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Přednášející: Ing. Petra Pártlová, Ph.D., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Cvičící: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
 • http://dotaceeu.cz/getmedia/eb8da430-a82d-419f-b102-87db6284a163/Abeceda_nahled.pdf?width=0&height=0
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj : Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, a. s., Praha, 2010. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • http://dotaceeu.cz/getmedia/b86ebd4e-5d61-4e57-9b4f-59a6b5e00ea6/rizeni_orientovane_na_vysledky_WEB-236str.pdf?width=0&height=0
 • https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/srr_duben_2013.pdf
 • KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, PĚLUCHA, Martin, WOKOUN, René. Synergie vztahu město-venkov. Praha : Alfa Nakladatelství. 61 s., 2012. ISBN 978-80-87197-44-8.
 • Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha. Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
 • Pělucha, M. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-49-3.
 • WOKOUN, R., MATES, P., KADEŘÁBKOVÁ, L. Základy regionálních věd a veřejné správy. Aleš Čeněk, Plzeň. 166 s., 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.
 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zákon č.183/2006 Sb.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), e-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF