Regionální management I

Zkratka předmětu KRM/KREM1
Název předmětu Regionální management I
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREM1
Název Regionální management I
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KREM1
Vyloučené předměty KRM/REM1, KSR/REM1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům úvodní znalostní bázi pro pochopení regionálního managementu v systémovém a procesním kontextu v relaci k problematice hospodářského rozvoje regionů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška.

Obsah

Zaměření přednášek:
1.-2. Úvod do studia předmětu - význam regionálního rozvoje, vliv současných procesů globalizace a rozvoje technologií na konkurenceschopnost států a regionů (specializace), základní terminologie; faktory regionálního rozvoje a jejich měřitelnost (přírodní zdroje, infrastruktura, lidské zdroje, inovační potenciál), procesy ovlivňující regionální rozvoj (např. lidé a jejich migrace, investice), role vnitřních podmínek regionálního rozvoje (místní zdroje a kapacity) a vnějších podmínek (např. globalizace, rozvoj technologií, institucionální reformy).
3.-4. Regionální ekonomika a její rozdíly oproti národní ekonomice - význam regionálních disparit v hospodářském vývoji států EU i ČR (dle HDP, vzdělanosti, zaměstnanosti, dostupnosti apod.); dlouhodobé tendence v regionálních disparitách v EU i ČR (konvergenční a divergenční procesy); rozlišení vlivu vnitřních jevů (např. transformace, zadlužení veřejných rozpočtů) a vnějších vlivů (globalizace, rozvoj ICT) na dynamiku regionálních ekonomik. Řešení rozdílů regionálních ekonomik prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (tzv. strukturální politika) a II. pilířem SZP EU (tzv. politikou rozvoje venkova) - základní atributy politik, cíle, rozdíly.
5.-6. Regionální rozvoj a jeho nástroje - makroekonomické, mikroekonomické a ostatní nástroje regionální politiky (např. administrativní a institucionální nástroje), příklady v ČR a EU.
7.-8. Regionální politika - historické souvislosti potřeby jejího vzniku na evropské úrovni; formování regionální politiky dle zakládajících zemí EHS, vývoj regionální politiky EU; srovnání tradičního a současného pojetí regionální politiky; definice a cíle současné regionální politiky, kontext programového období 2014 - 2020.
9.-10. Regionální management v ČR - formování regionální úrovně v ČR během 90. let v kontextu transformace ČR (dle jednotlivých úrovní NUTS, absence některých úrovní hierarchie veřejné správy a dopady), formování krajů v období 2000 až 2004 (předvstupní období), situace a vývoj 2004 - 2006 vs. 2007 - 2013, hlavní souvislosti a návaznost na programové období 2014 - 2020.
11.-12. Regionální management - strategické řízení a plánování, jejich význam, cíle a postupy; koncipování strategií regionálního a municipálního rozvoje; formy zapojení regionálních stakeholderů do procesů strategického plánování (občané, NNO, podnikatelé); příklady strategií regionálního rozvoje v ČR a jejich implementace.
13.-14. Formy regionálního managementu - specifické formy regionů, jejich fungování a financování - administrativní X funkční regiony, euroregiony, mikroregiony (svazky obcí), MAS (LEADER), mechanismy financování a finanční toky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Kompilace odborné literatury, obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Literatura
  • Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha. Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
  • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
  • Pavlík, M. a kol. Jak úspěšně řídit obec a region - Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-5256-3.
  • Pělucha Martin. Venkov na prahu 21. století. Praha: Alfa Nakladatelství. 319 s., 2012. ISBN 978-80-87197-49-3.
  • WOKOUN, R., MATES, P., KADEŘÁBKOVÁ, L. Základy regionálních věd a veřejné správy. Aleš Čeněk, Plzeň. 166 s., 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF

MENU