Regionální management

Zkratka předmětu KRM/KREM
Název předmětu Regionální management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KREM
Název Regionální management
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KREM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům úvodní znalostní bázi pro pochopení regionálního managementu v systémovém a procesním kontextu v relaci k problematice hospodářského rozvoje regionů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminární práce na dané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů strukturální a regionální politiky a prokáží schopnost orientovat se v jednotlivých operačních programech a ostatních finančních zdrojích.

Obsah

Přednášky:
1.-2. Úvod do studia předmětu - význam regionálního rozvoje, vliv současných procesů globalizace a rozvoje technologií na konkurenceschopnost států a regionů (specializace), základní terminologie; faktory regionálního rozvoje a jejich měřitelnost (přírodní zdroje, infrastruktura, lidské zdroje, inovační potenciál), procesy ovlivňující regionální rozvoj (např. lidé a jejich migrace, investice), role vnitřních podmínek regionálního rozvoje (místní zdroje a kapacity) a vnějších podmínek (např. globalizace, rozvoj technologií, institucionální reformy).
3.-4. Regionální ekonomika a její rozdíly oproti národní ekonomice - význam regionálních disparit v hospodářském vývoji států EU i ČR (dle HDP, vzdělanosti, zaměstnanosti, dostupnosti apod.); dlouhodobé tendence v regionálních disparitách v EU i ČR (konvergenční a divergenční procesy); rozlišení vlivu vnitřních jevů (např. transformace, zadlužení veřejných rozpočtů) a vnějších vlivů (globalizace, rozvoj ICT) na dynamiku regionálních ekonomik. Řešení rozdílů regionálních ekonomik prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (tzv. strukturální politika) a II. pilířem SZP EU (tzv. politikou rozvoje venkova) - základní atributy politik, cíle, rozdíly.
5.-6. Regionální rozvoj a jeho nástroje - makroekonomické, mikroekonomické a ostatní nástroje regionální politiky (např. administrativní a institucionální nástroje), příklady v ČR a EU.
7.-8. Regionální politika - historické souvislosti potřeby jejího vzniku na evropské úrovni; formování regionální politiky dle zakládajících zemí EHS, vývoj regionální politiky EU; srovnání tradičního a současného pojetí regionální politiky; definice a cíle současné regionální politiky, kontext programového období 2014 - 2020.
9.-10. Regionální management v ČR - formování regionální úrovně v ČR během 90. let v kontextu transformace ČR (dle jednotlivých úrovní NUTS, absence některých úrovní hierarchie veřejné správy a dopady), formování krajů v období 2000 až 2004 (předvstupní období), situace a vývoj 2004 - 2006 vs. 2007 - 2013, hlavní souvislosti a návaznost na programové období 2014 - 2020.
11.-12. Regionální management - strategické řízení a plánování, jejich význam, cíle a postupy; koncipování strategií regionálního a municipálního rozvoje; formy zapojení regionálních stakeholderů do procesů strategického plánování (občané, NNO, podnikatelé); příklady strategií regionálního rozvoje v ČR a jejich implementace.
13.-14. Formy regionálního managementu - specifické formy regionů, jejich fungování a financování - administrativní X funkční regiony, euroregiony, mikroregiony (svazky obcí), MAS (LEADER), mechanismy financování a finanční toky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Všeobecné znalosti.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni využít základních znalostí o regionálním rozvoji a regionální politice v EU a v ČR. Budou se orientovat v regionální a strukturální politice EU ve vztahu k ostatním politikám, především společné zemědělské politice. Budou rozumět procesům realizace regionální politiky. Zároveň se budou schopni orientovat a pracovat se základními strategickými i operačními dokumenty české a evropské regionální politiky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: Ing. Petra Pártlová, Ph.D., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • MATOUŠKOVÁ, Z.; MACHÁČEK, J.; POSTRÁNECKÝ, J.; TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha : VŠE, 2010. ISBN 80-245-0052-3.
  • ČADIL, J. Regionální ekonomie : teorie a aplikace. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
  • Zákon 128/2000 Sb. O obcích. Zákon o obcích.
  • Zákon 129/2000 Sb. O krajích. Zákon o krajích.
  • Zákon 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje. Zákon o podpoře regionálního rozvoje.
  • CZESANÝ, S., JOHNSON, Z. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. Praha: VŠE v Praze, Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1863-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF

MENU