Pozemkové úpravy

Zkratka předmětu KRM/KPOZU
Název předmětu Pozemkové úpravy
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KPOZU
Název Pozemkové úpravy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KPOZU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět uvádí studenty do teoreticko-metodologických základů přípravy a projekce pozemkových úprav v širších územních vazbách s počítačovou prezentací praktických výstupů z řešení hlavních programových etap.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Odevzdání seminární práce

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test

Obsah

1. - 2. Historie a vývoj pozemkových úprav v ČR a v zahraničí.
3. Pozemkové úpravy v soustavě ekonomických, technických a ekologických věd, základní
terminologie.
4. Pozemkové úpravy - nástroj obnovy venkova a krajiny.
5. Jednoduché-zjednodušené a komplexní pozemkové úpravy - předmět, účel a cíl.
6. - 7. Průběh řízení o pozemkových úpravách - svolání úvodního jednání, zaměření území analýza
současného stavu, soupis nároků a jejich odsouhlasení vlastníky, plán společných zařízení
a jeho schválení sborem zástupců,
8. - 9. Návrh pozemkové úpravy a základní kritéria (výměra-cena-vzdálenost) pro návrh nového
uspořádání pozemků, projednání a schválení vlastníky, vypracování nového mapového
podkladu, zapsání nových vlastnických vztahů v KN, příprava k realizaci.
10. - 11.Základní etapizace prací: programová etapa v rámci územně správní jednotky, přípravné a
rozborové práce, návrhové práce a kompletace návrhu, vytýčení pozemků podle schváleného
návrhu a mapové dílo.
12. Závazný postup a náležitosti návrhu pozemkových úprav Přímo dotčené a navazující zákony,
vyhlášky a předpisy-internetová katedrová učebnice.
13. Řízení a struktura pozemkových úřadů v ČR.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student bude schopen se orientovat v ochraně zemědělské půdy před erozí, v otázkách vývoje a ohrožení zemědělského půdního fondu. Znalost legislativních opatření k procesu pozemkových úprav, zvládnutí procesu projektování a realizace pozemkových úprav.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Literatura
  • KONEČNÁ, Jana, Jana PODHRÁZSKÁ, Michal POCHOP, Jiří HLADÍK, Igor KYSELKA, Milada CHROBOCZKOVÁ, Alena NAVRÁTILOVÁ a Jaroslav TUŠER. Koordinace územních plánů a pozemkových úprav: Metodický návod. 2.aktualizované vydání. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i.,, 2015.
  • ČR. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Praha, 2014.
  • WIENS, J., MOSS, M. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. Cambridge University Press,, 2005. ISBN 9780521537544.
  • DOLEŽAL, P., PAVLÍK, M., STŘÍTECKÝ, L., DUMBROVSKÝ, M., MARTÉNEK, J. Metodický návod k provádění pozemkových úprav. Praha: Agroprojekt, 2015.
  • DOLEŽAL, P. Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Praha: Agroprojekt, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Nácvik pohybových a pracovních dovedností

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF

MENU