Krizový management

Zkratka předmětu KRM/KMAN
Název předmětu Krizový management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KMAN
Název Krizový management
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KMAN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rekapitulace a modifikace poznatků, dovedností a technik osobního rozvoje z dosavadního studia a osvojení si základních principů působnosti manažera v roli koordinátora a člena krizového managementu ve fázi preventivní přípravy, likvidace následků havarijní, mimořádné, či krizové situace.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na výuce a odborných exkurzích.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost principů krizového řízení v testu (minimální úspěšnost je nad 50% správných odpovědí).

Obsah

Přednášky:
I. ŘÍZENÍ - VÝZNAM, ZAMĚŘENÍ;
II. ZMĚNA PROCESU ŘÍZENÍ;
III. RIZIKA;
IV. BEZPEČNOST;
V. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ;
VI. SCÉNÁŘE;
VII. KRIZOVÉ PLÁNY;
VIII. LEGISLATIVA A DOKUMENTACE;
IX. IMPLEMENTACE;
X. PŘÍSTUPY VE SVĚTĚ;
XI. - XIII. ODBORNÉ EXKURZE;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům krizového řízení, jsou schopni analyzovat rizika, připravit podklady na řešení mimořádné /krizové situace, dále znají principy organizování preventivních opatření k odvrácení mimořádné události - mimořádné / krizové situace nebo snížení jejích dopadů, řízení řešení mimořádné / krizové situace, zabezpečení ukládání úkolů realizujícím složkám, realizování řízení úkolů, prostřednictvím činnosti podřízených, koordinaci činnosti všech složek ke splnění stanovených úkolů co do cílů, místa a času konání, dohledávání rozdílů mezi plánovaným a skutečným stavem věci, všestranné zabezpečení realizačních složek a všech subjektů zúčastněných při řešení mimořádné situace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Škoda, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Roman Škoda, Ph.D.
Literatura
  • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. O bezpečnosti České Republiky.
  • Hrabánková, M., Procházková, D.:. Krizový management - ZF JU České Budějovice 2004, s. 130. České Budějovice, 2004.
  • Zákon č. 128/00 Sb. O obcích.
  • Zákon č. 129/00 Sb. O krajích.
  • Zákon č. 239/00 Sb. O integrovaném záchranném systému (IOS) a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/02 Sb.
  • Zákon č. 240/00 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/02 Sb. 2002.
  • Zákon č. 241/00 Sb. O hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/02 Sb.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF