Inovace ve venkovském prostoru

Zkratka předmětu KRM/IPVO
Název předmětu Inovace ve venkovském prostoru
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/IPVO
Název Rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativních přístupů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 24 HOD/SEM Seminář 24 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/IPVO
Vyloučené předměty KEN/KIPVO, KRM/KIPVO, KSR/KIPVO
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: po absolvování předmětu je student schopen identifikovat rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativních přístupů. Předmět studenty seznamuje s celkovou problematikou venkovských oblastí, a to z pohledu možných alternativ rozvoje a skrytého potenciálu. Pozornost je věnována lidskému potenciálu, ekonomické diverzifikaci venkova a disparitám v rámci jednotlivých zemí EU, OECD. Dále se zaměřuje na aktéry rozvoje a zainteresované subjekty v oblasti inovativních přístupů rozvoje venkova. Hlavním cílem je poskytnout studentům přehled o celkovém vlivu této politiky na konkurenceschopnost regionů v rámci aplikace inovativních přístupů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (cvičeních)
Aktivní příprava na semináře (příprava předem daných úkolů)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je podmíněna úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška je písemná
a ústní.

Obsah

Přednášky:
Předmět poskytuje znalosti z oblasti inovativních přístupů k venkovskému prostoru a možnosti jeho rozvoje. Obsahovou
náplň předmětu tvoří:
1. Teoretické přístupy k vymezení venkova, typologie příslušných problémů, definování potenciálu, kterým
venkov disponuje.
2. Vymezení a typologie inovativních přístupů v rámci řešení problémů na venkově.
3. Celoevropské problémy rozvoje venkova, vylidňování venkovského prostoru, nedostatek pracovních míst,
odchod mladých lidí do měst a další socioekonomické jevy.
4. Rozvojový potenciál venkovských oblastí, v ČR, zahraničí.
5. Aktéři rozvoje venkovského prostoru, zainteresované subjekty v oblasti inovativních přístupů rozvoje
venkova, zkušenosti EU 15 a nových členských zemí (včetně ČR).
6. Oblasti inovativních přístupů, vzdělávání, doprava, obnovitelné energie, zemědělství, zaměstnanost,
plánování, využití půdy, infrastruktura, ochrana přírody, bydlení, podniky a průmysl, služby, cestovní ruch,
veřejná správa, aktivity pro volný čas, podnikatelské atd. Rozvoj, modernizace a diverzifikace aktivit
venkovských oblastí.
7. Inovativní přístupy v oblasti lidských zdrojů, kvalifikovanost pracovních sil, počet zaměstnaných v tomto
odvětví, průměrný příjem a další atributy. Mobilita obyvatel, zejména amentní migrace, související
s předpokládanými změnami ve venkovském území.
8. Národní a regionální specifika a disparity ve smyslu rozdílné úrovně a hierarchie inovativních nástrojů či
významu používaných inovativních přístupů. Technická a užitná hodnota vyvíjených technologií, výrobků a
služeb ve vazbě na venkov (včetně příkladů užitých v praxi).
9. Formy financování inovativních přístupů (vlastní, cizí, PPP).
10. Projekty založené na zkušenostech s metodou Leader v oblasti inovativních přístupů stimulujících rozvoj.
Projekty navržené a realizované místními partnerskými komunitami, zaměřené na konkrétní problémy.
11. Současné rozvojové problémy, potenciál venkovských oblastí a inovativní přístupy v ČR a EU (příp. zahraničí). Vývoj venkovského prostoru a jeho bariéry s ohledem na dosavadní zkušenosti v ČR a zahraničí v kontextu aktuálních inovativních přístupů řešení.
12. Shrnutí poznatků a přístupů, aplikace inovativních přístupů rozvoje venkova. Jednotlivá témata budou demonstrovány na případových studiích zaměřených na současné trendy politiky rozvoje venkova v ČR a zahraničí a na praktických příkladech využití inovativních přístupů a jejich dopad na konkurenceschopnost a růst regionů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • RENATA KLUFOVÁ. (2015). Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí. Praha: Wolters Kluwer.
  • KMENT PETR. (2010). Environmentální rozměr rozvoje venkova a regionů. Praha: Melandrium.
  • LUNDVALL, B. A. JOSEPH, K.J. CHAMINADE, C. VANG, J. Handbook of Innovation Systems And Developing. In: Elgar Publishing Ltd., 2009. ISBN 978-1847206091.
  • MAJEROVÁ, V. Teoretické přístupy k rozvoji venkova. ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005. ISBN 80-213-1274-2.
  • TOMŠÍK KAREL. (2009). Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF