Financování ze zdrojů EU

Zkratka předmětu KRM/FEU
Název předmětu Financování ze zdrojů EU
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/FEU
Název Financování ze zdrojů EU
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/FEU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje studenty s rozpočtem EU, příjmy a výdaji EU. Důkladně se pak zabývá politikami EU, které jsou z rozpočtu financovány. Největší důraz je kladen na politiku hospodářské a sociální soudržnosti a společnou zemědělskou politiku. Student se dobře orientuje v programech EU a dokáže vyhledat vhodné programy jak pro veřejnou správu, tak pro firemní potřeby. Zároveň zná principy pro sestavování rozpočtu EU, reformy rozpočtu EU, Strategii Evropa 2020 a využívání finanční alokace pro ČR ze zdrojů EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace seminární práce při jednotlivých cvičeních, splněna 80% docházky na cvičení. Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška.
Celková známka se určuje na základě výsledků zkouškového testu a ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
Příprava rozpočtu, rozpočtové zásady
Schvalování rozpočtu, rozpočtová procedura, rozpočtová kongrola
Vývoj zdrojů rozpočtu
Výdajová část rozpočtu - Politika hospodářské a sociální soudržnosti
Výdajová část rozpočtu - Společná dopravní politika
Výdajová část rozpočtu -Společná zemědělská politika
Společná obchodní politika
Financování humanitární pomoci ze zdrojů EU
Krize v Eurozóně


Cvičení:
Cvičení budou navazovat na přednášená témata, budou probíhat formou diskuze, kde se řeší aktuální problémy z praxe.
Součástí bude zpracování a samostatná prezentace seminární práce na zadané téma.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Student se dobře orientuje v programech EU a dokáže vyhledat vhodné programy jak pro veřejnou správu, tak pro firemní potřeby.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • European Commission. (2015). EU Budget Focused on Results. Brussels.
  • European Commission. (2014). European Union Public Finance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
  • Hobza, A. (2009). Evropská unie a hospodářské reformy. Nakladatelství C. H. BECK, Praha.
  • VILÍMOVÁ, Š. (2004). Jak získat finanční zdroje Evropské unie. GRADA, Praha.
  • Kincl M.. (2012). Praktický průvodce veřejnou podporou - Vymezení pojmu a otázky související. Bova Polygon.
  • König, P. (2009). Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF