SZZ Regionální ekonomika

Zkratka předmětu KRM/BZRE
Název předmětu SZZ Regionální ekonomika
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/BZRE
Název SZZ Regionální ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/BZRE
Vyloučené předměty
Podmiňující KRM/EEZP, KRM/KEEZP, KSR/EEZP, KSR/KEEZP, KRM/KVSRR, KRM/VSRR, KSR/KVSRR, KSR/VSRR, KRM/KREVS, KRM/REVS, KSR/KREVS, KSR/REVS
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se orientují v problematice týkající se veřejné správy se základními aspekty, které se týkají regionální ekonomiky a její provázanosti s veřejnou správou. Základní znalosti prokáží také z předmětu Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí.

Požadavky na studenta

Při zkoušce studenti prokáží znalost regionální ekonomiky, fungování veřejné správy, včetně jejího hospodaření a základní aspekty ekonomiky životního prostředí.

Obsah

Obsahem předmětu je vlastní bakalářská zkouška z předmětů týkajících se veřejné správy, regionální ekonomiky a ekonomiky životního prostředí.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
 • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
 • ŠAUER, P., LISA, A. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Univerzita Karlova v Praze, 2007. ISBN 978-80-87076-08-8.
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2097-5.
 • PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-086-4.
 • ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., LUHANOVÁ, M. Politika v regionálním rozvoji - úvod do studia. ČZU, Praha, 2006. ISBN 80-213-1157-6.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • HALÁSKOVÁ M. Systémy veřejné správy v evropských zemích. VŠB-TU, Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0600-2.
 • ŠAUER, P., DVOŘÁK, A. Úvod do ekonomiky životního prostředí. VŠE Praha, 1997. ISBN 80-7079-548-4.
 • HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. 2. vyd., Wolters Kluwer ČR, Praha, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Nakladatelství C. H: BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1.
 • ČMEJREK, J., KOPŘIVA, R. Základy veřejné správy. ČZU, Praha, 2010. ISBN 978-80-213-1626-3.
 • http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00128
 • http://www.zakonycr.cz/seznamy/129-2000-sb-zakon-o-krajich-(krajske-zrizeni).html
 • http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00248&cd=76&typ=r
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF