Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/SPF
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/SPF
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s teorií a praxí strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů, principů a jejich aplikace v konkrétních problémech podniků, efektivního využití zdrojů k dosažení cílů podniku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočtový projekt strategie podniku a zápočtová písemná práce.

Požadavky ke zkoušce:
Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky. Zkouška je písemná a ústní.

Obsah

Přednášky:
1. Strategie, její podstata a strategická rozhodnutí, strategické úrovně. Strategický management, strategická analýza , strategický výběr, implementace strategie, proces strategického managementu, strategický management přizpůsobení nebo rozpínání.
2. Strategický management v rozdílných podmínkách - malý, střední a velký podnik, nadnárodní společnosti. Podniky výroby, služeb, veřejný sektor.
3. Strategický management - modely strategického vývoje , rovnovážné stavy. Strategický vývoj z hlediska plánování, řízení a logického inkrementalizmu. Strategický vývoj jako důsledek politiky a kultury a jejich vliv na přijímání strategických rozhodnutí.
4. Uspořádání procesů strategického vývoje, otázky strategického vývoje - kulturní síť, strategický posun, nejistota.
5. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Povaha prostředí a zkoumání vlivu prostředí - analýza PEST, Porterův diamant a Porterova analýza pěti sil - klíčové otázky vznikající použitím této analýzy.
6. Identifikace konkurenčního postavení organizace - analýza strategické skupiny, segmentace trhu, analýza hodnot vnímaných zákazníky. Atraktivita trhu a hnací síla obchodu. Analýza konkurentů, analýza prostředí v praxi.
7. Zdroje konkurence a strategická způsobilost. Audit zdrojů. Analýza kvalifikací a klíčových kvalifikací - analýza hodnotového řetězce, analýza nákladů, analýza navýšené hodnoty, řízení vazeb, odolnost.
8. Identifikace klíčových otázek - SWOT analýza, kritické faktory úspěchu. Volba strategie - generování strategických alternativ, typy alternativ.
9. Hodnocení strategických alternativ - obecně. Strategie - vhodnost, přijatelnost a realizovatelnost. Postupy výběru strategie a typy strategií. Konkurenční strategie v různých typech odvětví.
10. Implementace strategie. Projekt a management projektu. Fáze projektu. Zásady přípravy projektu. Hodnocení a ověřování proveditelnosti projektu. Změna výroby a její řízení.
11. Projektový management. Začlenění managementu do organizační struktury. Modely organizačních struktur projektového managementu.
12. Týmový management projektu. Projektová hierarchie, dozor projektu, manažer projektu, projektové týmy a komunikace. Řešení konfliktů, motivace a stimulace.
13. Věcný obsah plánovacího procesu, postup procesu plánování a
soustava projektových cílů. Odpovědnosti, náklady a rizika při projektování. Dokumentace projektů.
14. Strategické řízení a TQM, moderní směry v řízení, internacionalizace a globalizace hospodářské činnosti ve světě a jejich vliv na strategie podnikatelských činností.
Cvičení:
1. Struktura strategie podniku jako podklad pro zadání projektových úloh studentům.
2. Modely růstu podniku , výrobní podnik, podnik služeb a jejich specifické postavení v konkurenčním ringu. Náležitosti strategie podniku.
3. Analýza okolí podniku.
4. Analýza okolí podniku.
5. Analýza okolí podniku.
6. Výrobní a finanční analýza vnitřního prostředí podniku.
7. Test znalostí studentů formou písemné práce. Prezentace přípravy projektů studenty.
8. Tvorba strategie podniku.
9. Tvorba strategie podniku.
10. Projektování výroby.
11. Projektování služeb.
12. Prezentace projektů.
13. Disponibilita a využívání poradenských služeb při tvorbě strategie podniku.
14. Zápočtová písemná práce. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
 • PETŘÍK, T. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda. Praha, 2007. ISBN 80-7201-648-2.
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3051-6.
 • TICHÁ, I., HRON, J. Strategické řízení. Praha, 2012. ISBN 80-213-0922-9.
 • PINDYCK, R., S., RUBINFELD, D., L. Microeconomics. New Jersey, 2009. ISBN 978-0-13-713335-2.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.
 • WHEELEN, T., L., HUNGER, J., D. Strategic Management and Business Policy. New Jersey, 2008. ISBN 978-0-13-232346-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF