Řízení kvality

Zkratka předmětu KŘE/RK
Název předmětu Řízení kvality
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/RK
Název Řízení kvality
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RKV
Vyloučené předměty KŘE/KRKV
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění významu kvality v tržním prostředí a seznámení se systémy řízení kvality, a to jak v předvýrobních, výrobních tak i v povýrobních etapách. Pozornost bude věnována i lidskému faktoru v systémech řízení kvality.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce se zaměřením na kvalitu vybraného podniku. Zápočtový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test: otázky testové, otázky otevřené. Splnění testu - 60 %.
Ústní zkouška: Znalost skript a odpřednášené látky.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky, požadavky předmětu.
2. Význam kvality.
3. Koncepce a principy managementu kvality.
4. Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO.
5. Koncepce managementu kvality na bázi TQM.
6. Vrcholové vedení v systémech kvality.
7. Ekonomika kvality.
8. Kvalita v předvýrobních etapách.
9. Kvalita ve výrobě.
10. Kvalita v povýrobních etapách.
11. Lidský faktor v systémech kvality.
12. Metody zlepšování kvality.
13. Audity.
14. Environmentální systémy řízení.

Cvičení:
1. Význam kvality a systémů řízení kvality ve výrobních podnicích, základní pojmy, normy ISO.
2. Exkurze
3. Přednáška a diskuse s odbornými pracovníky v oblasti kvality, metoda FMEA.
4. Exkurze.
5. Přednáška a diskuse se zástupcem České společnosti pro jakost.
6. Environmentální systémy řízení. Audity - zástupce praxe
7. Prezentace seminárních prací - práce jsou zaměřené na zpracování poznatků z exkurzí a z přednášek jednotlivých pracovníků, zabývajících se kvalitou v podnicích

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět není podmíněn jinými předměty.

Získané způsobilosti

Předmět řízení kvality má seznámit studenty ekonomické fakulty nejen s významem kvality produktů pro upevnění konkurenceschopnosti podniků, ale i s moderními systémy řízení kvality.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
Literatura
  • Veber, J. (2006). Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press.
  • Nenadál, J. a kol. (2008). Moderní management jakosti. Praha: Management Press.
  • Bednářová, D. (2013). Řízení kvality. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta.
  • Liker, J. K. (2008). Jak to dělá Toyota. Praha: Management Press.
  • Imai, M. (2007). Kaizen metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. Brno: Computer Press.
  • Častorál, Z. (2015). Management kvality a výkonnosti. Praha: Univerzita J. A. Komenského.
  • (2015). Norma ISO 9001 - Systémy managementu kvality.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF