Public Relations

Zkratka předmětu KŘE/PR
Název předmětu Public Relations
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/PR
Název Public Relations
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KPR
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Public Relations navazuje na znalosti získané především v kurzu Marketing a Sociologie, které dále rozvíjí o problematiku Public Relations (PR), které se většinou v základní marketingové literatuře řadí pod jeden z nástrojů marketingového mixu. Kurz seznamuje s vývojem této relativně mladé vědní disciplíny a poukazuje na problémy spojené s nerozvinutím teoretického jádra PR. Předmět se zároveň věnuje některým oblastem a technikám PR, vysvětluje blízké koncepce PR a zabývá se možnostmi práce s veřejným míněním.
Cílem tohoto předmětu je vysvětlit studentům problémy, kterým PR v současné době čelí a osvětlit jim jednotlivé pohledy na PR. Dalším cílem je seznámit je s jednotlivými oblastmi a technikami PR, poukázat na výhody a nevýhody použití těchto technik, na aktuální výzkumy a na nové trendy v této oblasti a objasnit jim jejich dopad na veřejné mínění. Speciální pozornost je věnována nástrojům vyhodnocování efektivnosti PR, řízení krizové komunikace a etickým otázkám souvisejícím s PR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace seminární práce, obsahující vybraný nástroj PR.

Požadavky ke zkoušce:
Student prokáže znalost PR.


Obsah

Přednášky
1. Vývoj a význam Public relations
2. Veřejnost, veřejné mínění, působení na veřejnost
3. Poslání a funkce úseku PR v organizaci. PR jako nástroj řízení. Reputation management.
4. Nástroje PR
5. Média s pohledu PR, typologie médií
6. Komunikace s novináři. Tiskové zprávy, tiskové konference.
7. Publikace - firemní časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřeby zákazníků a další
8. Events
9. Zprávy a aktivity pro komunity
10. Corporate Identity
11. Lobbistické aktivity a aktivní sociální odpovědnost
12. Krizová komunikace, otázky při identifikace krize. Krize jako příležitost, krizový manuál a jeho obsah
13. Globální a lokální media relations. Integrovaný marketing PR.
14. Etika v Public Relations

Cvičení:
1-14 Zadání, vypracování a prezentace případových studií k jednotlivým teoretickým oblastem PR dle přednášek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

žádné

Získané způsobilosti

Studenti se naučí zásadám PR, včetně schopnosti vytvořit tiskovou zprávu a připravit PR kampaň na zadané téma.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
  • Ftorek, J.:. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1903-0.
  • Chalupa, Radek. Efektivní krizová komunikace -- pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2.
  • Pospíšil, J. Jak na média. Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-071-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF