Praktikum podnikatelské praxe

Zkratka předmětu KŘE/PPP
Název předmětu Praktikum podnikatelské praxe
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/PPP
Název Praktikum podnikatelské praxe
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu praktikum podnikatelské praxe je teoretické a praktické vybavení studentů nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zvládnutí problematik administrativních vztahů, které podnikatel či podnik má ze zákona povinnost zabezpečit směrem k institucím státní správy. V předmětu jsou shrnuty administrativní úkony dané zákonem v návaznosti na státní instituce a úřad práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet - účast na cvičeních, zpracování a prezentace seminární práce, odevzdání písemně zpracovaných materiálů (vyplněných formulářů) ke kontrole

Požadavky na zkoušku: ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Základní charakteristika podnikání v ČR. Podnikání FO a PO. Živnostenský a obchodní zákoník.
2. Podmínky podnikání z hlediska státní administrativy. Živnostenské úřady, centrální registrační místa (CRM) podnikatelů. Smluvní vztahy mezi podnikateli.
3. Elektronizace státní správy, e-Government, elektronický styk podnikatelů s dotčenými institucemi. Datová schránka podnikatele.
4. Bankovnictví a administrativa z hlediska podnikatele, bankovní styk.
5. Zdravotní pojišťovny a povinné zdravotní pojištění pro OSVČ, občanů a zaměstnanců.
6. Česká správa sociálního zabezpečení. Pojištění OSVČ, zaměstnanců na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).
7. Finanční úřad a daňové povinnosti podnikatelů.
8. Pracovněprávní vztahy. Personální dokumentace a evidence zaměstnavatele.
9. Úřad práce. Evidence při vzniku a zániku pracovního místa.
10. Rizika související s podnikáním a ostatní významné administrativní povinnosti vyplývající z podnikatelské činnosti (ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže, ochrana duševního vlastnictví, ochrana životního prostředí atd.).

Cvičení:
Studenti budou zpracovávat a prezentovat seminární práci. Součástí cvičení budou také návštěvy jednotlivých institucí, kde budou provádět studenti šetření, jakým způsobem probíhá registrace a komunikace podnikatelů s dotčenými institucemi. V rámci výuky se plánují přednášky externistů a praktické ukázky podnikatelské praxe.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti pochopí teoretické souvislosti podnikatelské praxe a seznámí se s povinnostmi podnikatelů při zakládání nového podniku. V praktické části si vyzkouší základní administrativní úkony ve vztahu k státním institucím, jako jsou
živnostenské úřady, finanční úřad, zdravotní pojišťovny, česká správa sociálního zabezpečení, banky a úřad práce. Po absolvování předmětu budou schopni vyplnit zákonem předepsané formuláře a provádět administrativní úkony související s podnikáním.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
Literatura
  • Kříž, J., & Zuzák, R. (2004). Administrativní technika. Praha: Česká zemědělská univerzita.
  • Krninská, R. (2002). Vztahy podnikatelské sféry k státu. České Budějovice.
  • Mates, P., & Smejkal, V. (2012). E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. Praha: Leges.
  • Hospodářská komora ČR. Příručka k datovým schránkám 2016.
  • Hospodářská komora ČR. Příručka pro podnikání v roce 2017.
  • Srpová, J., & Řehoř, V. (2010). Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF