Společenská odpovědnost firem

Zkratka předmětu KŘE/KSOF
Název předmětu Společenská odpovědnost firem
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSOF
Název Společenská odpovědnost firem
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti společenské odpovědnosti firem a společenské odpovědnosti manažerů a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a manažerů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: Seminární práce ve formě případové studie. Požadavky ke zkoušce: Písemná zkouška ? test (s naplněním 75% úspěšností) možnost dozkoušení ústní zkouškou v případě splnění podmínek testu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncept společenské a sociální odpovědnosti (CSR)
2. CSR v historickém a současném kontextu
3. Pilíře konceptu společenské odpovědnosti a zájmové skupiny
4. Vnitřní a vnější atributy společenské odpovědnosti
5. CSR a etika v podnikatelských aktivitách
6. CSR a etika ve vnitropodnikovém prostředí
7. Vybrané nástroje a měření v ekonomické oblasti
8. Vybrané nástroje a měření v oblasti sociální
9. Vybrané nástroje a měření v oblasti environmentální
10. Přínosy uplatňování společenské odpovědnosti firem
11. Měření, hodnocení a reporting společenské odpovědnosti
12. Aplikace CSR v MSP
13. Společenská odpovědnost v nepodnikatelských organizacích
14. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí obsahu společenské odpovědnosti a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • Kašparová, K. & Kunz, V. (2013). Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha, Grada Publishing.
  • Dytrt, Z. (2015). Odpovědný management. Praha: Management Press.
  • Kunz, V. (2012). Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing.
  • Zadražilová, D. (2010). Společenská odpovědnost podniků : transparentnost a etika podnikání. Praha: C.H. Beck.
  • Benn, S., & Bolton, D. (2011). Key concepts in corporate social responsibility. London: Sage.
  • Dytrt, Z. (2012). Odpovědný management v podnikání a veřejné správě : cesta do inovační společnosti. Žilina : GEORG.
  • Werther, W. B., & Chandler. D. (2011). Strategic corporate social responsibility: stakeholders in a global environment. Los Angeles: Sagee.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF