Logistika

Zkratka předmětu KŘE/KLOG
Název předmětu Logistika
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KLOG
Název Logistika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KLOGA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Logistika je poznání základních principů tvorby a řízení logistických řetězců především ve smyslu koordinace, synchronizace a optimalizace materiálových a informačních toků. Student absolvováním předmětu Logistika získá přehled o aktuálních logistických technologiích a metodách, které lze použít zejména ve výrobní a obchodní sféře, ale rovněž i ve státních institucích. Student získá praktickou znalost implementace hlavních principů při řízení logistických procesů prostřednictvím realizace semestrálního projektu se zvláštním zřetelem na tvorbu konkurenceschopnosti logistických řetězců a eliminaci dopadů logistických procesů na životní prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a úspěšné obhájení eseje na dané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Logistika a logistické řetězce
2. Reverzní logistika
3. Pasivní prvky v logistice
4. Obaly v logistice
5. Aktivní prvky v logistice
6. Zásoby v logistice
7. Predikce poptávky, objednací systémy
8. MRP, EOQ, ABC, XYZ
9. Skladovací systémy
10. Logistické technologie
11. Přeprava nákladů v logistice
12. Kombinovaná přeprava nákladů
13. Současné pojetí logistiky
14. Prezentace logistických projektů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Logistika nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni porozumět vztahům mezi dodavateli a odběrateli a řízení hmotných a informačních toků v lokálním i mezinárodním měřítku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • Toušek, R. (2016). Logisitka - vybrané kapitoly. České Budějovice: EF JU.
  • Pernica, P. (2005). Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha: Radix.
  • Novák, R., Zelený, L., Pernica, P., & Kolář, P. (2011). Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer.
  • Emmett, S. (2008). Řízení zásob. Brno: Computer Press.
  • Waters, D. (2003). Logistics. New York: Palgrave.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Esej

Stáhnout jako PDF