Firma I

Zkratka předmětu KŘE/F1
Název předmětu Firma I
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/F1
Název Firma I
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky malého a středního podnikání a informovat je o problematice zakládání a vedení malých firem. Studenti v rámci cvičení realizují projekt s názvem Coffee Point. V rámci týmového projektu mají studenti možnost získat praktické znalosti podnikání a vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. Výtěžek z prodeje produktu studenti věnují na sbírku pro Potravinovou banku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních.
Zápočtový test - splnění testu min. na 70 %.
Zpracování a úspěšné obhájení týmového projektu.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test - splnění testu min. na 70 %.
Ústní zkouška: znalost témat probraných na přednáškách a cvičeních.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů - definice MSP, legislativní vymezení podnikání, silné a slabé stránky MSP, úloha MSP v rozvoji regionů.
2. Malé a střední podnikání v ČR a EU - vývoj podnikání, výkony MSP, výhody a nevýhody, push-pull metody podnikání.
3. Zakládání podniku v ČR a v jiných zemích - proces založení podniku, doing business.
4. Finanční zdroje pro začínající firmy, získání prostor pro podnikání, kritéria výběru, obchodní partneři a smluvní vztahy při zahájení podnikání, společníci při zakládání firmy, kritéria jejich výběru.
5. Podnikatelský plán - význam, struktura, zásady zpracování, časté chyby.
6. Zkušenosti z podnikatelské praxe - odborník z praxe.
7. Podpora podnikání v ČR - Podnikatelské instituce v ČR, významné profesní komory, oborové svazy, sdružení podnikatelských subjektů, odborové organizace, klastry.
8. Ukončení podnikání - možnosti, jak ukončit, předat podnikání.
9. Ochrana duševního vlastnictví (patenty, užitné a průmyslové vzory).
10. Start-up - definice, příklady, lean.
11. Zahájení podnikání formou franchisingu, jeho výhody a nevýhody pro začínající podnikatele.
12. Specifika rodinných firem a MSP.
13. Aktuální problematika MSP - odborník z praxe.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět není podmíněn ostatními předměty

Získané způsobilosti

Studenti se naučí vypracovat reálný podnikatelský záměr.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D.
Literatura
  • Bednářová, D., & Škodová Parmová, D. (2010). Malé a střední podnikání. České Budějovice: EF JU.
  • Řehoř, V., & Srpová, J. (2010). Základy podnikání. Praha: Grada.
  • Pavelková, D. (2009). Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada.
  • Srpová, J., Svobodová, I., Skopal, P., & Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka, Skupinová výuka

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF