SZZ Management a marketing

Zkratka předmětu KŘE/BZMAM
Název předmětu SZZ Management a marketing
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZMAM
Název Management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/MANZ, KŘE/QMANZ, KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu a marketingu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů managementu a marketingu a jejich aplikaci.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů managementu a marketingu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkouškové okruhy:
1. PODSTATA MANAGEMENTU
2. PLÁNOVÁNÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
4. ORGANIZOVÁNÍ
5. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6. MOTIVACE
7. ROZHODOVÁNÍ
8. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE
9. PODNIKOVÁ KULTURA
10. KONTROLOVÁNÍ
11. Marketingový a manažerský informační systém
12. Podstata marketingu
13. Proces marketingového řízení
14. Marketingový výzkum
15. Segmentace trhu
16. Trhy spotřebitelů a organizací
17. Konkurence
18. Produkt
19. Cena produktu
20. Distribuce (místo) produktu
21. Promotion (propagace) produktu
22. Mezinárodní marketing

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management, Marketing

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu a marketingu. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, 2007. ISBN 80-7169-422-3.
  • ROBBINS, P.S., COULTER, M. Management. Praha: Grada, 2004, 600 s. 2004. ISBN 80-247-0495-1.
  • VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 734 s. 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • KOTLER, P., KELLER, K.L. Marketing management. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
  • ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF