Best Management Practice

Zkratka předmětu KŘE/BMP
Název předmětu Best Management Practice
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/BMP
Název Best Management Practice
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je sdílet studentům best practices vybraných renomovaných manažerů. Studenti si osvojí aktuální přístupy k řízení podniků a podnikavosti s důrazem na trvale udržitelný rozvoj (TUR) v podnikatelském sektoru. Svým zaměřením jde o nadstavbu či syntézu předmětů z oblasti managementu, tak aby si studenti mohli na konkrétních praktických příkladech idenfitikovat klíčové faktory úspěšného chování podniků a pochopit problematiku současného řízení.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce: písemná zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Aktuální přístupy managementu
2. Modely trvale udržitelného podnikání
3. Ekonomická a environmentální dimenze
4. Kulturní a sociální dimenze
5. Klíčové faktory úspěchu
6. Zákazník jako středobod podnikání
8. Marketingové nástroje
9. Inovační management
10. Role manažera jako leadera
11. Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí aktuální přístupy k řízení podniků a podnikavosti s důrazem na trvale udržitelný rozvoj (TUR) v podnikatelském sektoru.

Garanti a vyučující
  • Garanti: dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
  • Přednášející: dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
Literatura
  • Pechová, J., & Šíšová, V. (2015). Manažerské případové studie. Praha: Press21.
  • Řezáč, J. (2009). Moderní management. Praha: Bizbooks.
  • Mwangi, M. (2011). Best management practices of organization. Lambert Academic Publishing.
  • Časopis Moderní řízení. https://modernirizeni.ihned.cz/.
  • Janišová, D., & Křivánek, M. (2013). Velká kniha o řízení firmy. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF