Základy podnikových IS

Zkratka předmětu KMI/KZPIS
Název předmětu Základy podnikových IS
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KZPIS
Název Základy podnikových IS
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce.
Zkouška probíhá formou počítačového testu.

Obsah

1. Podnikové informační systémy, základní terminologie.

2. Jak správně rozumět podnikovým informačním systémům.

3. Podnikové procesy a informační systémy.

4. Strategie a řízení podnikové informatiky.

5. Životní cyklus IS/ICT projektu.

6. Přehled trhu a obchodní modely dodávky podnikových aplikací.

7. Plánování a řízení podnikových zdrojů.

8. Řízení lidských zdrojů.

9. Plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelských řetězců.

10. Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli.

11. Manažerské informační systémy.

12. Rozvojové trendy v oblasti podnikových IS.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Markéta Adamová, Ing. Petr Hanzal, Ph.D., Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
 • Weske, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York, 2012. ISBN 978-3-642-28615-5.
 • kol. E-business Innovation and Process Management: In Lee.
 • GENTLE, M. IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology. Wiley, Chichester, 2007.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.
 • STAIR, R., REYNOLDS, G. Principles of Information Systems. Boston, 2007.
 • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF